fbpx

Volební program Aliance pro budoucnost

Line

Naše priority

 1. Podpoříme české firmy, živnostníky a podnikatele, a to preferováním jejich potřeb.
 2. Zajistíme stabilitu na trhu práce a dostatek pracovních příležitostí i v regionech.
 3. Posílíme rodinu jako základ společnosti, zlepšíme důchodový systém.
 4. Zabezpečíme rozumnou spolupráci s EU a ostatními zeměmi.
 5. Podpoříme národní i vnitrostátní bezpečnost a národní sebeuvědomění.
 6. Naše agrární politika bude podporovat zemědělce a životní prostředí.
 7. Podpoříme zelené projekty.
 8. Umožníme konkurenci ve zdravotnictví i ve školství.
 9. Zasadíme se o důslednou ochranu práv zvířat a vysoké tresty za špatné zacházení s nimi.
 10. Připravíme krizové plány a infrastrukturu pro řešení mimořádných situací!

Zdravotnictví

 • Zajistíme, aby všechny vedoucí funkce ve veřejném zdravotnictví byly obsazovány zdravotnickými odborníky
 • Zajistíme plnohodnotnou zdravotní péči pro občany na celém území ČR.
 • Současnou zdravotní daň převedeme na skutečné pojištění, ve kterém si pojišťovny budou konkurovat. Sloučíme některé státní pojišťovny jako vojenskou a ministerstva vnitra do jedné.
 • Zavedeme možnost doplatku na nadstandardní materiál nebo léčbu tak, aby doplatek nepokrýval celou položku (např. lehkou sádru), ale jen rozdíl mezi hrazenou a nadstandardní úhradou.
 • Vrátíme se k chybně opuštěnému dvoustupňovému vzdělávání lékařů, kdy I. atestace znamenala pro lékaře možnost samostatně pracovat a sloužit, II. atestace znamenala možnost vést kolektiv a odpovídala by „Evropské“ kvalifikaci.
 • Usnadníme postgraduální vzdělávání lékařů tak, aby velká většina probíhala v domovských, např. krajských nemocnicích. Minimalizujeme pobyty lékařů na vyšších pracovištích, aby celková doba stáží mladého lékaře mimo domovskou nemocnici urgentní péče až po II. atestaci nepřesáhla 6 měsíců.
 • Zabezpečíme zvýšením počtu studentů medicíny počet lékařů tak, aby i se službami nepřesáhl počet jejich odpracovaných hodin množství povolené zákoníkem práce a aby nebylo nutné jej nejrůzněji obcházet.
 • Základní plné vzdělání zdravotních sester bude středoškolské zakončené maturitou. Pro výkon specializovaných funkcí bude nutná příslušná nástavba, která bude organizována vyššími či vysokými školami.
 • Zabezpečíme adekvátní financování zdravotnických pracovníků a každoroční nárůst platů nejméně na úrovni inflace.
 • Zavedeme spravedlivé financování nemocnic systémem DRG a odstraněním historických nespravedlností.
 • Omezíme povinnost nemocnic k nejrůznějším akreditacím, kde jde mnohdy jen o hromady papírů a úplně se z toho vytratil pacient – s nadsázkou lze říct, že systému je jedno, jak pacient dopadne, péče je v pořádku, když jsou v pořádku papíry. Podstatně zjednodušíme dokumentaci ve zdravotnictví, sesterskou dokumentaci snížíme o 90%. Zjednodušíme, zpřehledníme a sjednotíme vykazování pojišťovnám.
 • Navrhneme změny legislativy tak, aby zákonné vyhlášení nouzového stavu umožňovalo zavádět, kontrolovat a penalizovat včasná a účinná protiepidemická opatření a současně aby nemohlo dojít k jejich zneužívání.
 • Připravíme krizové plány a infrastrukturu pro řešení neočekávaných událostí a tím zabráníme kolapsům zdravotnictví.
 • Zavedeme vysoký́ stupeň solidarity pro výjimečné choroby především u pediatrických pacientů, aby nebylo třeba financovat nákladnou péči ze sbírek občanů.

Daňový systém

 • Nebudeme zvyšovat současnou daňovou sazbu daně z příjmu právnických a fyzických osob a od roku 2023 budeme trvat na jejím postupném snižování o 0,5 % ročně až na konečnou sazbu 12 %.
 • Zabezpečíme, aby veškeré státní příjmy a výdaje byly transparentní a srozumitelné a veřejně dostupné na jednotných webových stránkách ministerstev, nebo státem zřízených či ovládaných osobách.
 • Zjednodušíme režim DPH zavedením jednotné sazby pro všechny služby (i zdravotní), obchod i výrobu.  Odstraníme DPH při prodeji pozemků a další daňové nesmysly.
 • Zajistíme transparentní mzdy tak, že výplatní páska bude zahrnovat i všechny platby hrazené zaměstnavatelem.
 • Zavedeme Variabilní daňovou složku – Participativní daňový systém – při kterém 5% daňových odvodů může být použito na vybrané odvětví v rámci kapitol rozpočtu, a to dle určení poplatníka daně.

Stát a státní rozpočet

 • Zajistíme, aby stát zacházel s penězi nás všech odpovědně a omezoval neproduktivní výdaje, místo zvyšování daní
 • Konec zadlužování země – budeme hlasovat pouze pro rozpočet, který bude mít nižší deficit než předchozí rok.
 • Zeštíhlíme státní aparát, propustíme 20 % zaměstnanců.
 • Zabezpečíme, aby vedoucí funkce ve státním sektoru nebyly přidělovány za politické zásluhy, ale výhradně lidem s praktickými zkušenostmi v daném oboru.

Vzdělání a vzdělávání

 • Upravíme podmínky pro vzdělávání ve všech třech stupních, dle ověřených zahraničních modelů.
 • Ze systému vzdělávání učiníme zásadní prioritu ČR, nebudeme o potřebách školství jen mluvit, budeme okamžitě konat.
 • Zabezpečíme pedagogům, aby jejich platy odpovídaly jejich společenské potřebě, tím zastavíme odchody vzdělaných kvalitních pedagogů do jiných oborů.
 • Umožníme větší konkurenci ve školství, dáme větší prostor pro rozvoj soukromým školám všech stupňů. Budeme usilovat o to, aby se soukromé školství podílelo 30% podílem na vzdělanosti.
 • Ze školného vybíraného od studentů vysokých škol se specifickým zaměřením budeme financovat stipendia v preferovaných učňovských oborech.
 • Odstraníme ze školství nevhodné prvky (např. chaotické rozšíření inkluze).
 • Budeme iniciovat finanční pobídky pro úspěšné lidi z jednotlivých oborů, aby věnovali svůj čas mladým lidem v rámci školství.
 • Nastavíme aktivní zapojení zaměstnavatelů do školství s cílem dosáhnout co nejlepší kvalifikace absolventů.

Sport a pohybové aktivity obyvatel

 • Budeme podporovat všechny aktivity vedoucí ke zvyšování zdatnosti a odolnosti obyvatel, i v rámci boje s Covid-19.
 • Připravíme ve spolupráci s lékaři a specialisty ze zdravotních pojišťoven Národní programy pro občany pečující o své zdraví pohybovými aktivitami.
 • Navýšíme podporu na činnost ve sportu i investiční podporu při stavbě nových sportovišť do standardů EU.
 • Naší naprostou prioritou je navýšení podpory pro pohybové aktivity dětí, společná aktivita celé rodiny je pro nás ideální stav.
 • Postavíme maximální počet sportovních „plácků“ ve městech a obcích, které bude využívat mládež i dospělí.
 • Zajistíme maximální transparentnost ve financování sportu a pohybových aktivit tak, že kontrolu financování sportu postavíme pod dohled veřejnosti.
 • Osvětlíme cyklostezky a sportoviště, abychom prodloužili možnost jejich využívání mimo letní sezónu.

Ekologie a energetika

 • Budeme podporovat projekty, aby se Česko stalo lídrem v moderní energetice a v řešení bezuhlíkových inovací.
 • Povedeme společnost k tomu, aby omezila plýtvání zdroji.
 • Zabezpečíme, aby se recykloval dvojnásobek odpadů oproti dnešnímu stavu.
 • Povedeme společnost k tomu, aby myslela na přírodu a žila v souladu mottem: REDUKUJ, VYUŽIJ, RECYKLUJ.
 • Podpoříme projekty na snížení energetické zátěže, program zelených střech a instalace fotovoltaiky.
 • Prioritně se zaměříme na podporu modernizace a budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) na všech komunálních stupních.
 • Podpoříme výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů za účelem lepší čistoty vod, zvýšení druhové bohatosti organismů (biodiverzity) a většího rekreačního využívání přírodních vod. Výrazněji podpoříme intenzivnější jímání a využívání dešťové vody.
 • Splníme, že každá domácnost má nárok na kvalitní pitnou vodu.
 • Podpoříme všechny rozumné zelené projekty, navážeme aktivní komunikaci se všemi ekologickými iniciativami.

Zemědělství

 • Podpoříme všechny zemědělce a farmáře, kteří produkují tradiční plodiny a mají vyrovnanou rostlinnou a živočišnou výrobu. Zemědělská zvířata produkující organickou hmotu jako hnojivo snižují potřebu užití chemických hnojiv. Podpoříme vyrovnané zemědělské hospodaření jako základ dlouhodobého rozvoje krajiny.
 • Budeme podporovat výrobu regionálních potravin a jejich prodej, a to formou reklamy, podporou logistiky a pomocí při vyjednávání s obchodními řetězci, aby umožnily prodej těchto regionálních potravin ve svých obchodech stejně tak, jak je tomu v Rakousku, Bavorsku či Francii. Prodejem výrobků dovážených z tisíce kilometrů vzdálených oblastí se jen podporuje zbytečná uhlíková stopa a produkce CO2. Proč bychom měli dovážet základní potraviny, když je můžeme v regionu vyprodukovat ve vysoké kvalitě?
 • Zemědělské dotace nasměrujeme především k těm, kteří to potřebují a kteří plní veřejný zájem společnosti. Musíme zajistit, aby dotace směřovaly především k malým a středním zemědělským farmám a podnikům a nesloužily jen jako dodatečný zisk obřím agropodnikům, což je v příkrém rozporu s dotační politikou EU. Ta je cíleně zaměřená na malé a střední farmáře.
 • Zabezpečíme cílenou podporu včelařů, neboť včely jsou alfou a omegou pro zachování rovnováhy naší přírody a krajiny. Zakládání nových včelstev a podpora nových mladých včelařů bude naší prioritou.
 • Zvláštní podporu zajistíme lesním hospodářům v jejich úsilí v boji s kůrovcem. Včasné zásahy proti napadeným stromům a výsadba smíšených lesů jsou jediným a účinným prostředkem v šíření tohoto škůdce.
 • Budeme podporovat zemědělské vzdělávání a podnikání, aby mladí lidé chtěli pracovat na venkově a v zemědělství. Naše budoucnost, potravinová nezávislost a rozvoj naší přírody a krajiny, je a bude závislá na naší mladé generaci, kterou musíme podporovat pro dlouhodobý udržitelný rozvoj našich venkovských regionů.

Ochrana práv zvířat

 • Prosadíme důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí.
 • Zajistíme větší právní ochranu zvířat.
 • Jsme pro zpřísnění trestů za týrání zvířat novelizací trestního zákoníku.
 • Zlepšíme podmínky pro převážená zvířata. Podpoříme zákaz vývozu zvířat do zemí, kde jejich práva nejsou dostatečně chráněna zákonem.
 • Prosadíme zákaz množíren, tzv. továren na štěňata i koťata pomocí přísných postihů.
 • Zlepšíme podmínky chovu zvířat, např. zákazem klecových chovů.
 • Prosadíme zákaz pokusů na zvířatech podpoříme využívání alternativních metod.
 • Podpoříme zákaz využívání všech druhů tzv. divokých zvířat v cirkusech.
 • Prosadíme zákaz dovozu pravých kožešin do ČR pocházejících z chovu tzv. kožešinových zvířat z jiných zemí, nebudeme podporovat chov zvířat na kožešiny.
 • Podpoříme zákaz používání zábavní pyrotechniky tak, aby neplašila zvířata.
 • Podpoříme zavedení kamerových systémů na všech jatkách v ČR bez výjimky.
 • Zrušíme výjimku zabíjení zvířat bez omráčení – zejména při rituálních porážkách, prosadíme zákaz zvířecích rituálních obětí.
 • Podpoříme zrušení pouťové atrakce s názvem „Jízda na ponících“.
 • Budeme prosazovat maximální, zejména finanční podporu od státu, krajů i obcí na pokrytí všech nákladů útulků, zvířecích azylů a spolků, které se věnují pomoci opuštěným, toulavým, týraným, poraněným či hendikepovaným zvířatům.

Kultura a péče o památky

 • Zajistíme revizi stavu veškerých kulturních památek a starých historických budov v ČR, vypracování plánu a výběrového řízení na jejich opravu a využívání.
 • Zadáme povinné vypracování kulturního konceptu na dalších 10 let u všech krajských a okresních měst.
 • Zabezpečíme finanční podporu začínajících umělců, hudebních skupin, divadel – i pro děti – jako součást prevence kriminality mladistvých.
 • Zabezpečíme finanční podporu pro realizátory hudebních, filmových a divadelních projektů.
 • Zajistíme zájemcům možnost umělecké výchovy v systému základních uměleckých škol (ZUŠ), nebo příspěvkem na výuku u soukromých učitelů. Naučíme děti noty, je to podpora nadaných dětí v jejich cestě za muzikou.

Práce a sociální a důchodové věci

 • Připravíme zlepšení důchodového systému již v tomto volebním období. Obnovíme přirozený vztah, kdy děti se starají o seniorní rodiče tak, že část plateb pracujících dětí bude bez dalšího přerozdělení přidána k důchodu rodičů.
 • Vytvoříme komunikaci mezi úřady práce a Ministerstvem školství ČR, aby vypisovalo vzdělávací obory tak, aby absolvent našel na trhu práci.
 • Zrevidujeme systém sociálních dávek tak, aby nemohl být nadužíván.
 • Budeme trvat na tom, že základním principem se musí stát princip zásluhovosti. Kdo společnosti dával, má i více dostávat. Pokud mu v jeho snaze dávat zabránily objektivní okolnosti (zdravotní postižení) je oprávněným příjemcem sociálních dávek.
 • Budeme hlasovat pro znovuzavedení veřejné služby u občanů pobírajících dávky v hmotné nouzi. Nesmí vznikat klamný, společnosti škodlivý dojem, že nemusí společnosti dávat, společnost jim však ano.
 • Musíme najít jednoznačné řešení exekucí a motivace k další práci.
 • Budeme trvat na tom, aby každý žadatel o oddlužení musel projít zkouškou finanční gramotnosti.
 • Zabezpečíme převod rozhodovací pravomoci k příspěvkům na bydlení a příspěvků v hmotné nouzi zpět na obce. V příslušné obci znají skutečné poměry i situaci žadatele, mohou se tak kvalitně rozhodnout o oprávněnosti čerpání, bez zátěže kontrolního systému.

Doprava, stavebnictví, místní rozvoj

 • Umožníme, aby se na bezpečných místech dálnice a za sucha jezdilo maximální rychlostí 140 km/hod.
 • Podpoříme investice do všech druhů dopravy, včetně letecké. Budeme požadovat průběžné zveřejňování informací o všech dopravních stavbách.
 • Podpoříme zrychlení a zjednodušení stavebního řízení přechodem na digitální podání a následně  budeme navrhovat centrální digitální úložiště pro jedno stavební řízení.
 • Podpoříme povinné vypracování územního plánu pro všechny obce nad 10 000 obyvatel. Zjednodušíme Metropolitní plán v Praze.
 • Podpoříme vznik kanceláře státního architekta a vývoj uceleného systému architektů ve veřejných službách.

Podnikání a digitalizace

 • Podpoříme české firmy, podnikatele a živnostníky, a to preferováním jejich potřeb.
 • Vymýtíme dotace z podnikatelského prostředí.
 • Podpoříme všechny formy smysluplné digitalizace pro zvýšení komfortu firem i občanů.
 • Zpřehledníme v jedné databázi a aplikaci všechny platby mezi firmou a státem nebo občanem a státem.

Bezpečnost a obrana

 • Budeme plnit závazky ze smlouvy s NATO.
 • Umožníme absolvování dobrovolného tříměsíčního kurzu základů armádních dovedností při náhradě ušlého výdělku.
 • Budeme investovat do Integrovaného záchranného systému (IZS).
 • Vytvoříme takové ekonomické podmínky pro záchranné složky, aby zde našli dlouhodobé uplatnění ti nejkvalitnější jedinci, pro něž je tato služba především posláním.
 • Prosadíme dosažení 2% podílu HDP na obranu i díky investicím do kyberbezpečnosti. Využijeme potenciál fungujících firem, díky kterým Česko již patří v kyberbezpečnosti ke světové špičce.
 • Posílení společenské autority policistů. Pravidelná školení a předcházení násilným projevům policistů.
 • Budeme hájit bezpečnost občanů a jejich majetku proti teroristickým činům.

Spravedlnost

 • Budeme trvat na naprosté nezávislosti Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu na politicích.
 • Budeme trvat na spravedlivé soudní praxi, zejména ve sporech mezi občanem a státem nebo mezi firmou a zaměstnancem.
 • Budeme akcentovat vydávání mezitímních rozsudků určujících, kdo byl v právu, tak aby předcházely výroku o výši nároku. Tím zrychlíme práci soudů. Soud nesmí trvat déle než 3 roky.
 • Budeme postihovat stát a jeho instituce za neplnění termínů ve správním řízení.
 • Uzákoníme právo na střídavou péči rovnocennou pro oba manžele. Budeme tvrdě stíhat neplacení výživného.
 • Postavíme osobní svobody občana nad úzkoprsý výklad zákona. Umožníme použití zbraně k ochraně majetku či osobní obraně.