fbpx
Agenda stínových ministerstev

Line

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Bc. Ivo Baláš

 

 1. Co je na chodu Ministerstva dopravy špatně
 • Nulová koordinace oprav komunikací s kraji, obcemi Důsledkem jsou fatální komplikace na objízdných trasách.
 • Řízení ministerstva podle marketingových průzkumů. 

Důsledkem jsou rozhodnutí fatálně poškozující obchod a ekonomiku

 • Opakované chyby v účetnictví v řádech mnoha miliard korun, na které poukazuje mimo jiné NKÚ
 • Diletantské politické zasahování do ministerstvem řízených podniků (ČD, ŘSD, Správa železnic)
 • Dlouhodobá neschopnost napojit ČR na dopravní infrastrukturu okolních států
 1. Co uděláte na Ministerstvu dopravy jako první
 • Snížení rozpočtu na chod ministerstva. Není možné dále zadlužovat budoucí generace.
 • Informovat pravdivě i o nepříjemných skutečnostech a opustit strategii líbivých marketingových prohlášení do médií
 • Ustavení odborných skupin k jednotlivým druhům dopravy a aktivní komunikace s kraji
 • Podpora hromadné dopravy a budování dopravní sítě silnic a železnic
 • Podpora vzdělávání na všech úrovních se smysluplnou podporou vědy a výzkumu

 

 1. Co naše změna přinese všem
 • Napojení ČR na dopravní infrastrukturu okolních zemí 
 • Zrychlení realizace dopravních staveb
 • Zrychlení dopravy v důsledku instalace inteligentních dopravních systémů
 • Udržitelný rozvoj dopravy jako celku s odstraňováním překážek pro uživatele

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

JUDr. Monika Hášová

 

 1. Co je na chodu Ministerstva spravedlnosti špatně

. Ministerstvo vykonává státní správu soustavy soudů nedůsledně a nemotivačně

. Ministerstvo  toleruje nepřiměřenou délku soudních řízení, profesně neodborná soudní rozhodnutí, nehledá způsoby pro zrychlení rozhodování soudů 

. Odbor odškodňování Ministerstva, který řeší nároky občanů na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci v oblasti justice, odvádí nekvalitní práci, nedodržuje zákonnou 6 ti měsíční lhůtu a následně zatěžuje soudy i občana podáním dalších žalob

               . Ministerstvo nedbá na odbornost soudců a přísedících 

 1. Jaké změny navrhnete na Ministerstvu spravedlnosti jako první

. jako Ministerstvo spravedlnosti zahájíme legislativní záměr samostatné zákonodárné iniciativy  – novelizací Občanského soudního řádu, kde budou striktně stanoveny lhůty pro jednotlivé fáze soudního řízení – např. do 30 dnů od podání musí soud obeslat žalovaného, komplikovaná řízení nesmí trvat déle než 3 roky …

. navrhneme novelu Zákona o soudech a soudcíchjmenování soudců na dobu 7 let, přísnější kárné postižení za profesní či etická pochybení soudců, věkovou hranici přísedících limitovat též věkem 70 let stejně jako u soudců

.  Odbor odškodňování  Ministersva personálně doplnit a dodržovat lhůty pro vyřízení žádostí občanů, eliminovat následné žaloby

 1. Co naše změna přinese všem

. zkvalitnění a zrychlení soudních řízení

. maximální délka každého řízení v prvém stupni 3 roky

.rychlá a spravedlivá výplata náhrady škody občanům při pochybení státu 

 

Ministerstvo obrany 

Michaela Rojtová

 

 1. Co je na chodu Ministerstva obrany špatné?
 • Dlouhodobě stojí problematika zabezpečení obrany ČR na samém okraji zájmu všech politických koalic. 
 • Není dodržen základní princip zdravého vojenství, kdy politik stanoví pouze nepřítele a vše ostatní řídí generální štáb. 
 • Ministerstvo naprosto nekomunikuje s veřejností o potřebě obrany rodiny, vlasti.
 1. Co uděláte na Ministerstvu obrany jako první?
 • Obnovíme politickou podporu armády, umožníme její odborné a profesionální velení.
 • Zásadně posílíme ochranu českých hranic.
 • Posílíme sektor armády, který řeší kyber-bezpečnost.
 • Stanovíme jasné koncepce a cíle, jichž má být naše armáda schopna.
 • Zabezpečíme rozvoj a užívání domácího zbrojního průmyslu, odborného školství i další infrastruktury plnící dodavatelský a týlový sektor.
 1. Co naše změna přinese všem?
 • Stabilizaci Armády ČR.
 • Zvýšení bezpečnosti občanů ČR.
 • Ekonomický přínos pro český průmysl.
 • Uvědomění zejména mladé generace, že obrana svých blízkých, rodiny a své vlasti je jejich nejčestnější povinnost.

 

Ministerstvo vnitra

JUDr. Stanislav Dunaj

 

 1. Co je na chodu Ministerstva vnitra špatně
 • Ministerstvo působí výhradně jako represivní složka na úkor programů prevence proti kriminalitě
 • Ministerstvo má špatné výsledky v objasňování trestní činnosti – důvodem nesmyslná byrokracie
 • Ministerstvo má špatný systém odměňování, plošné odměny nikoho nemotivují
 • Ministerstvo má špatně nastavený systém azylové a imigrační politiky
 1. Co uděláte na Ministerstvu vnitra jako první
 • Vedoucí funkce obsadíme odborníky z oboru, stop Michalům Haškům apod.
 • Zavedeme motivační finanční odměňování policistů za objasňování trestné činnosti.
 • Zpřísníme podmínky pro získání azylu a zavedeme povinnost si azylovou pomoc odpracovat.
 • Posílíme počet policistů v ulicích a snížíme jim administrativu.
 • Posílíme namátkové kontroly při vstupu na území ČR
 1. Co naše změna přinese všem
 • Zvýšení bezpečnosti každého občana ČR.
 • Snížení imigrace, zejména migrace z ekonomických důvodů.
 • Zvýšení prestiže povolání policistů.
 • Snadnější ochranu vlastního majetku, života a zdraví blízkých osob.

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T)

 

 1. Co je na chodu Ministerstva zdravotnictví špatně
 • Naprostý chaos v důsledku neodborného vedení ministerstva
 • Ministerstvo zcela zklamalo při řešení situace s C-19. 
 • ČR je v první pětce mrtvých i nakažených na světě.
 • Nulový úspěch Ministerstva u soudů při prosazování proti-covidových opatření. 

Ukázka neodborného a arogantního přístupu Ministerstva k řešení C-19 opatření.

 1. Co uděláte na Ministerstvu zdravotnictví jako první
 • Všechny funkce ve zdravotnictví obsadíme na základě odbornosti, stejně jako ve školství, justici či policii.
 • Zavedeme spravedlivé financování nemocnic systémem DRG.
 • Usnadníme vzdělávání lékařů, aby mohla většina probíhat na domovském pracovišti. 
 • Základní vzdělání zdravotních sester bude středoškolské, zakončené maturitou.

 

 1. Co naše změna přinese všem
 • Zlepší se kvalita života, prodlouží se průměrná doba dožití = náš hlavní cíl.
 • Podstatně se zlepší kvalita rozhodování na všech úrovních a tím i zdravotní stav obyvatel.
 • Zvýší se počet zdravotníků v nemocnicích tím, že nebudou nuceni trávit roky ve školících zařízeních.

 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Ing. Pavel Sehnal

 

 1. Co je na chodu Ministerstva financí špatně
 • Nevytváří podporu a prostor pro rozvoj soukromého sektoru, jen aplikuje rozhodnutí vlády, která jsou orientovaná na podporu voličů hnutí ANO. 
 • Ovlivňuje ekonomiku netržními principy nesmyslných dotací a příspěvků, které jsou výhodné vždy jen pro jimi vybranou skupinu, narozdíl od standardních nástrojů finančních a kapitálových trhů. 
 • Za posledních deset let nepřipravilo koncept reformy důchodového systému a zdravotního pojištění. 
 1. Co uděláte jako první
 • Inventuru všech příjmů státního rozpočtu, abych znali reálnou příjmovou stranu. Inventuru všech státních výdajů a návrh na jejich ořezání. Cílem není utahovat opasek občanům a firmám, ale státu. 
 • Ve shodě s ostatními ministerstvy, zejména ministerstvem dopravy, inventuru všech významných investičních akcí státu a jejich rekalkulaci na současnou cenovou úroveň. Stát musí vědět, kolik ho budou stát budoucí investice. 
 • Personální audit s cílem zjednodušit organizační strukturu a vyloužit přebytečné pozice. 
 1. Co naše změna přinese všem 
 • Potřebujeme bohatou společnost, kde si každý občan může koupit to, co potřebuje. K tomu nevede cesta přes státní dávky, ale přes efektivně fungující výrobu a služby. 
 • Zrušíme státní centralismus a nahradíme ho běžnými tržními principy. Vrátíme soukromému sektoru, včetně škol a zdravotnických zařízení, možnost soupeřit o zájem zákazníka kvalitou a cenou výrobku či služby, a to bez vlivu státních dotací a intervencí. 
 • Daňové zatížení občanů a firem musí klesat. Důchodová reforma musí obnovit vztah mezi starší a mladší generací. 

 

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Mgr. Zdeněk Kubec

 

 1. Co je na řízení sportu v ČR špatně
 • Naprostá nekoncepčnost, neustálé změny priorit, jedním slovem zmatečnost
 • Rušení vyhlášených programů ještě v době jejich vyhlášení
 • Nekomunikace se sportovním prostředím 
 • Neakceptování potřeb sportovního prostředí
 1. Co uděláte v NSA jako první 
 • Okamžitě spustíme program „Podpora provozu a údržby sportovních zařízení“
 • Stanovíme priority pro podporu sportu a pohybových aktivit v ČR
 • Při sestavování priorit budeme vycházet z potřeb státu a z potřeb sportovního prostředí
 • Vybraným prioritám dáme minimálně čtyřletou platnost
 • Stanovíme základní objemové rámce podpory z celkového rozpočtu (procentuální podíly)
  • Na základě rámců si může každý příjemce vykalkulovat, jaká bude cca podpora do vybrané priority z celkové částky ze  státní podpory
 • Začneme podporovat, stejně jako země EU pohybové aktivity dospělých z důvodu posilování zdatnosti a odolnosti organizmu
 1. Co Vaše změna v NSA přinese všem
 • Stabilitu celého sportovního prostředí
 • Nárůst počtu sportujících
 • Zvýšení zdatnosti a odolnosti obyvatel ČR
 • Zdravější, silnější a odolnější populaci

 

MINISTERSTVO KULTURY

Mgr. Petr Hannig

 

 1. Co je na chodu ministerstva špatné?
 • Posledním odborně zdatným ministrem kultury byl Václav Riedlbauch
 • Aktuálně řídí ministerstvo a kulturu politici, pro které není nikde uplatnění, politici, kteří s kulturou neměli nikdy nic společného.
 • Ministerstvo kultury je jedním z nejhůře řízených ministerstev, je bez funkční dlouhodobé koncepce a je řízeno neodborníky
 1. Co uděláte jako první?
 • Připravíme Zákon o českém jazyce a kultuře, ve standardu, jak tyto zákony fungují v okolních zemích a jak tyto zákony brání jazyk i kulturu státu.
 • Zavedeme osvědčené modely podpory kultury a hudební scény po vzoru Švédska, Francie, Slovenska a ostatních evropských zemí.
 • Zákony, které připravíme, ochrání náš jazyk, naší národní kulturu, domácí hudební scénu a celé kulturní prostředí.
 • Uvedenými zákony uchráníme stamiliony Kč pro kulturu ČR
 1. Co naše změna přinese všem?
 • Ekonomický prospěch pro celou Českou republiku
 • Zdroje pro podporu začínajících autorů a umělců
 • Znovunastartování  kulturních aktivit, ve kterých jsme světově uznávaní – zvonařství, restaurování památek.
 • Příležitosti pro talentované  občany ČR s finálním efektem nezanedbatelných příjmů i pro rozpočet ČR

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný

 

„Redukuj, znovu využij, recykluj“.

 1. Co je na chodu Ministerstva životního prostředí špatně.
 • Ministerstvo nedostatečně definuje své cíle a strategie, jak krátkodobé, tak i dlouhodobé.
 • MŽP se téměř nevyjadřuje k nové politice EU, tzv. Green Dealu, nikdo nezná postoje MŽP.
 • Touto strategií dává prostor populistům, neodborníkům a aktivistům.
 • Nahrává „odpadové lobby“ odsunutím termínu konce skládkování v ČR.
 1. Co uděláte jako první 
 • Jasně definujeme cíle a strategie MŽP, hlavní prioritou budou odpady, ty jsou problémem ČR.
 • Redukuj, znovu využij, recykluj. 

Zaměříme se na odpady a přeměníme odpadové hospodářství na oběhové hospodářství, cirkulační ekonomiku, kde odpad není odpad, ale zdroj pro další zpracování.

 • Podpoříme výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů za účelem lepší čistoty vod, zvýšení druhové bohatosti organismů (biodiverzity) a většího rekreačního využívání přírodních vod.
 1. Co naše změna přinese všem
 • Přineseme především jasnou zprávu všem našim občanům, že životní prostředí a jeho ochrana je naším dlouhodobým cílem a prioritou
 • Nový program EU nesmíme jako celek odmítnout, ale vybrat z něho výhody, které prospějí občanům ČR.
 • Tlakem na zpracování odpadů dáme jasnou zprávu všem, že odpad je silným ekonomickým zdrojem, ne jen obsah jámy na skládkách.

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

RNDr. Zdeněk Somr

 

Co je na chodu Ministerstva průmyslu a obchodu špatně

 • Vysoká míra byrokracie
 • Pomalá digitalizace agend
 • Nedostatečná podpora exportu
 • Malá účinnost obchodní diplomacie
 • Minimální výsledky v tvorbě prostředí pro malé a střední firmy

 

Co uděláte jako první 

 • Provedeme inventuru jednotlivých agend s cílem odstranit ty agendy, které nejsou pro občany nezbytné, nebo vytvářejí nadbytečnou regulaci.
 • Minimalizujeme byrokracii spojenou s živnostenským úřadem.
 • Urychlíme digitalizaci všech registrů v kompetenci MPO, aby k nim měl občan v co největší míře online přístup.
 • Podpoříme rozvoj jaderné energetiky a decentralizovaných obnovitelných zdrojů (např. fotovoltaika na střechách).
 • Posílíme obchodní diplomacii ve vztahu k sousedům, ale i k prioritním mimoevropským zemím.
 • Rozšíříme partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, výzkumu a vývoje a nových technologiích.
 • Zpracujeme program podpory maloobchodní sítě v menších obcích.

 

Co naše změna přinese všem

 • Snížení státní byrokracie
 • Odstranění části regulací – vrácení části svobody v rozhodování občanům
 • Rozvoj udržitelnosti, soběstačnosti a bezpečnosti v energetice
 • Zkvalitnění života v menších obcích – obnovení maloobchodní sítě
 • Rozvoj zahraničního obchodu

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Gabriela Hubáčková

 

 1. Co je na chodu Ministerstva práce a sociálních věcí špatně
 • Neustálé a nesmyslné změny, prováděné ministryní dle pokynů marketinkových poradců.
 • Vypisování dalších a dalších sociálních dávek, místo motivace k práci.
 • Naprosto zbytečná byrokracie.
 • Neprůhledné financování různých neziskových organizací a pracovních agentur.
 • Špatná komunikace s kraji a obcemi, chaotické vytváření zákonů bez zpětné vazby.
 1. Co uděláte na MPSV jako první 
 • Změníme systém komunikace s kraji a obcemi = vytvoříme zpětné vazby efektivity dávek.
 • Zajistíme odbornou přípravou dle poptávky trhu, tím zvýšíme i zaměstnanost. 
 • Prosadíme podporu matkám samoživitelkám. 
 • Zajistíme stabilní, zákonem upravenou valorizaci důchodů.
 • Budeme bojovat za dorovnání platů v sociální sféře, která je jako pomáhající profese stále podfinancována.
 1. Co naše změna přinese všem
 • Jistotu všem, kdo pracují a vytvářejí hodnoty, maminkám, seniorům.
 • Jistotu podpory všem, kteří podporu státu potřebují.
 • Jistotu sociálních služeb v adekvátní kvalitě.
 • Zastavení podpory těm, kteří dávky zneužívají.

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ing. Pavel Šrámek, MBA

 

„Nejlepší ekolog je správně hospodařící zemědělec“.

 1. Co je na chodu Ministerstva Zemědělství špatně
 • MZ se soustřeďuje dominantně na podporu velkých potravinářských a zemědělských podniků
 • Ministerstvo nepodporuje regionální výrobce potravin a živočišnou výrobu.
 • Systém dotací a podpor je byrokratický a složitý pro malé a střední farmáře.
 1. Co uděláte jako první 
 • Nasměrujeme podporu především pro malé a střední zemědělce, aby peníze končili opravdu na venkově, u malých a středních farmářů.
 • Zaměříme se na podporu regionálních producentů potravin a na zemědělce, co mají vyrovnanou rostlinnou i živočišnou výrobu.    
 • Snížíme byrokratickou složitost dotací a podpor snížením počtu úředníků na ministerstvech a jeho přidružených organizacích.
 1. Co naše změna přinese všem
 • Přineseme podporu těm, co podporu opravdu potřebují a ne těm, pro které jsou dotace jen dodatečný zisk.
 • Podporou českých regionálních producentů zvýšíme soběstačnost ve výrobě potravin a dostaneme kvalitní a čerstvé potraviny k českým spotřebitelům.
 • Přeměníme PRV na skutečný Program rozvoje venkova tak, aby dotace a podpory končili na venkově, a ne v centrálách velkých agroholdingů jako dodatečný zisk.

 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Ing. Josef Pelikán

 

 1. Co je na chodu MMR špatně
 • Celá dotační politika jako celek, která nesměřuje k potřebným, ale předem vybraným.
 • Cca polovina úředníků MMR dnes kryje a vysvětluje dotace pro Agrofert, které měly být směrovány malým a středním firmám v ČR.
 • Nepřipravené, pomalé, neodborné a chaotické zavádění elektronizace státní správy. 

(Viz.  Nový stavební zákon má být účinný od 1. července 2023, chybí specializovaní úředníci, chybí kanceláře, vybavení kanceláří apod.)

 1. Co uděláte jako první 
 • Zkvalitníme elektronizaci státní správy.
 • Zajistíme občanům využití elektronické komunikace s úřadem, ale i osobní vyřízení žádostí.
 • Zamezíme spekulacím s pozemky.
 • Dotace vypisované Ministerstvem budou určeny cíleně v zájmu všech obyvatel ČR. 
 • Dotační programy budou dlouhodobé, předvídatelné a jednoduché v administraci.
 1. Co naše změna přinese všem
 • Zpřehlednění a zjednodušení státní správy.
 • Jasně, dlouhodobě a účelně nastavená pravidla.
 • Efektivní využívání dotačních programů.