Šťastné
dětství

Moderní
vzdělání

Aktivní
život

Klidné
stáří

Pavel Sehnal Senátor

Podpořte nás

Číslo volebního transparentního účtu APB – volby do Senátu PČR 2024:

2002894764 / 2010

vedený u FIO banka, a.s.
Pohyby na transparentním účtu zde.

Pracujeme v týmu

VIZE PRO BUDOUCNOST

1)Stabilita a odpovědnost státního rozpočtu České republiky

2)Stabilita důchodového systému

3)Konkurenceschopnost České republiky

4)Kontrola nad daňovým systémem v rámci České republiky

5)Úsporná státní správa s kontrolou výdajů na všech stupních

6)Spravedlivý mzdový systém pro občany České republiky

7)Podpora rozvoje malého a středního stavu

8)Zjednodušování legislativy České republiky

9)Kvalitní hospodářské vazby se zeměmi EU a dobré obchodní partnerství s ostatními

10)Stop komerčním zájmům, které poškozují majoritní část společnosti České republiky


JAK DOCÍLIT POKROKU
Každá situace, nebo stav věcí má řešení. Volič v České republice chce snižovat počet řečnících populistů, odstraňovat politiky velkých slibů a váží svoji důvěru, pokud přiděluje politický mandát. Cílem každého voliče je jeho oprávněný požadavek na zajištění či zvyšování životní úrovně a zajištění společně potřebných věcí co nejefektivněji a bez osobního prospěchu odpovědných.

Volba je jednoduchá, žádný politický subjekt v České republice prozatím neprokázal snahu maximálně šetřit na straně státu, nezatěžovat lidi a hospodářskou sféru množstvím daní, podporovat rozvoj podnikání mladých firem, zajistit stabilitu důchodového systému a odstranit nekontrolované hospodaření odborných ministerstev, kde se rodí jedna finanční kauza za druhou. Jsou vypisována výběrová řízení v nesouladu se zákonem o státních zakázkách a legislativa je pro svoji neprůhlednost stále více obcházena.

Na městech i krajích již delší dobu funguje systém kontroly přijímaného rozpočtu a jeho čerpání všemi politickými kluby jak koalice, tak opozice, což zaručuje korektní plánování i čerpání. Veřejné zakázky i provozní rozpočet jsou pod drobnohledem kontrolních orgánů několika stupňů.

Tento přístup a dohled na odborných ministerstvech chybí a je zneužíván. Zprávy občanských iniciativ i samotného NKÚ jsou ignorovány, protože policejní i soudní moc nemá dostatečnou svobodu. Státem zajišťovaná odpovědnost a produktivita směrem k investicím do železnic, dálnic či opravy silnic druhé a třetí třídy jsou oproti obcím na velmi nízké úrovni. Druhotná zadluženost silniční infrastruktury a majetku spravovaného státem je obrovská. Nádraží jsou špinavá, silnice v havarijním stavu a střední školy čekají na svůj rozvoj, protože krajské rozpočty jsou poddimenzovány.

APB neslibuje. Situace vyžaduje zpracovat, analýzu skutečného stavu věcí a začít jednat, nastavit otevřeně pravidla a zvolit směr postupné ekonomické nápravy. Nic není a nebude hned.

Rozdíl mezi těmi, kteří kvalitně plánují a postupně budují a těmi, co neustále kupují hlasy voličů za nesplnitelné sliby při drancování státního rozpočtu bude v budoucnu ovlivňovat nás všechny.

Za sliby si nikdo nic nekoupí, je třeba zajistit skutečnou prosperitu.

Pracujeme v týmu
Současný svět hospodářství i politiky vyžaduje společenské garanty, vůdčí osobnosti, lídry či významné osobnosti. Neznamená to však, že tito lidé mají stejné názory, postoje nebo stejné metody řízení hospodářských nebo politických procesů. Postavení lídrů USA, Číny nebo Ruska je nepochybně různé.

Většina těchto lidí vystupuje samostatně, je zvyklá nést odpovědnost, ale každý z nich potřebuje ke své práci a naplnění svých představ sehraný tým spolupracovníků. Tým, který rozumí organizaci složitých věcí, ale to je dnes v řadě politických stran problém.

APB stanovuje pro své působení ve prospěch občanů České republiky řadu zásad, které se opírají o základní názorové pilíře.

1)APB staví prosperitu společnosti na kvalitně odváděné práci a kooperaci s ostatními státy EU.

2)APB bere politický mandát na všech stupních jako vyjádření důvěry občana.

3)APB odmítá ideologie. Důležitý je demokratický společenský dialog, společenská i hospodářská prosperita.

4)APB kritizuje a odmítá další rozvoj byrokracie. Pravidla soužití musí být jednodušší, srozumitelná a přehledná.

5)APB prosazuje společenskou solidaritu, odmítá zneužívání dominantního postavení finančních a hospodářských monopolů.

6)APB odmítá hájit zájmy vybraných skupin. Cílem naší strany je rozvoj celé společnosti.

7)APB prosazuje zvyšování kompetencí samospráv. Rozvoj území zajišťují města a obce.

8)APB ví, že prací jen uvnitř naší země nejsme schopni naplnit náš potenciál. Naší prosperitu zajistíme jen ve spolupráci s okolním světem a hlavně se státy EU.

9)APB staví svoji společenskou nabídku na znalostech historie. Kdo nezná svoji historii, doplácí na opakování chyb. Bídu, hlad, nemoci, válečné konflikty, chudobu už mladé generace nepamatují, ale musíme tyto hrozby brát vážně.

10)APB bude vždy vystupovat s úctou ke stáří, ale zároveň bude vždy dávat prostor mladé generaci k realizaci jejich nápadů a využití jejich znalostí . Mezigenerační dialog musí být prioritou politických subjektů.

APB je postavena na principu týmově odváděné práce, myšlenkové kreativitě a schopnosti zajišťovat vytyčené cíle. Každý člen, který se stane podporovatelem strany, členem strany nebo členem se svěřenou odpovědností, zastává stanovené principy, dodržuje stanovené týmové zásady a podřizuje své konání úkolům stanovených vedením strany na všech úrovních.

JSME TÝM, JAKO TÝM VYSTUPUJEME A JAKO TÝM KONÁME.

Naše zásady

1)APB – moderní strana ekonomické prosperity
Bohatství jednotlivce i společnosti vychází z hodnotové ekonomiky, která prosperuje.
Prosperita je výsledkem kreativity, vůle a pracovního úsilí.
Jsme stranou těchto zásad i myšlení. Jsme patrioty České republiky a dobrými partnery států Evropské unie.

2)APB – zastoupení občanů a garant vstřícnosti veřejné správy
Veřejný činitel – politik obdržel svůj mandát zastupovat občany, jejich potřeby a zájmy, jako výraz důvěry. Občan má právo požadovat kontrolu této činnosti, má nárok na své zastupování a má právo podávat návrhy, které zajišťují jeho životní úroveň. Každá společnost však funguje jen tehdy, pokud jsou dodržována společně dohodnutá pravidla a to je odpovědností všech stran společenské smlouvy i za cenu, že nebudou zohledněna některá přání jednotlivců.

3)APB – strana rozumných řešení bez plnění ideologických dogmat
Ideologie vždy vyjadřovaly a vyjadřují vůli převzít moc a to i silou. Tento aspekt dokládá neúctu k demokratickému vedení společnosti s respektem k politickému názorovému spektru všech společenských skupin. Netolerantní způsoby společnost rozdělují a je tak vytvářen celospolečenský nesoulad, který je brzdou hospodářského rozvoje. Levice a pravice jsou dnes přežitek.

4)APB – vždy zajišťuje a hájí ochranu práv občana
Pravidla společného soužití nejen v České republice, ale také v Evropské unii, jsou dnes právně nesrozumitelná, zbytečně rozsáhlá a značně nepřehledná. Život a jeho možné varianty nelze nikdy dokonale popsat. Základem tvorby pravidel bylo ve svém základu právo Římské, které bylo postaveno především na jasných principech a z těch byl v každé situaci vyvozen rozsudek. Je nutné se k tomuto principu vracet zjednodušováním přijímaných zákonů a bojovat proti známému heslu byrokratického právního stavu: „ Vaše starosti, naše radosti.“

5)APB – podporuje společenskou odpovědnost směřující k dobrovolné solidaritě
Společnost musí bohatnout jako celek, zajišťovat spravedlivé ocenění práce a bránit zneužívání ekonomické síly nebo monopolního postavení hospodářských i politických subjektů. Tyto problémy lze odstranit využitím spravedlivé solidarity.

6)APB – předkládá společensky potřebné cíle s přínosem pro občany a společnost
Žádná strana ani hnutí by neměly být nikdy zakládány za účelem obohacení nebo zastupování úzké skupiny lidí, ale vždy za účelem vytýčení, prosazení a realizace cílů, které zvyšují životní úroveň celé společnosti. Každý občan je součástí našeho společenství a politické subjekty musí vytvářet podmínky pro růst a prosperitu celé společnosti.

7)APB – preferuje řízení státu na základě potřeb obcí a měst
Plocha celé České republiky je pokryta katastrálním územím obcí a měst. Správa, rozvoj i řízení těchto území vychází z práce samospráv. Bohužel státní úřady, které nechápou svoji roli, tuto činnost brzdí pod tlakem centrálních orgánů vládnoucích politických subjektů, které v návrzích legislativy kompetence samospráv omezují. Nadřazené činnosti, řízené především ministerstvy, pak získávají mnohem vyšší finanční prostředky, než vyžaduje správa, rozvoj a údržba majetku obcí, ve kterých každý občan žije.

8)APB – prosazuje mezinárodní spolupráci a kooperaci
Evropská unie je řízena složitými mechanismy, které ne vždy reflektují možnosti, potřeby nebo zájmy států nebo jednotlivých oblastí. Jedná se především o energetiku, environmentální oblast, migrační politiku nebo obrannou politiku. Případný nesoulad není podkladem pro ukončení spolupráce s ostatními státy unie, ale podnětem pro hledání potřebného přijatelného řešení. Vyjednávat tato řešení je úkolem naší strany.

9)APB – Budoucnost je potřeba tvořit na základě znalosti historie
Prosazování zájmů jednotlivých států vždy v historii vytvářelo podmínky k rozvoji mocenských prostředků a bylo podstatou válečných konfliktů. I dnes se prosazují zájmy komerční a způsobují snižování životní úrovně společnosti. Za celou historii nedokázaly finančně ekonomické kruhy spolu s politickými reprezentacemi rozvinutých zemí zásadně zvýšit kvalitu života rozvojových zemí a v současné době tak nečiní ani v Evropě. Je nutné jednat.

10)APB – prosazuje úctu ke stáří a příležitosti pro mladé
Současný individualismus boří historicky ověřené potřebné vztahy. Senioři jsou generací, která vychovala tu současnou a vytvořila stávající životní úroveň pro dnešní aktivní generaci. Zasluhují si ochranu, péči a úctu. Dnešní společnost však také zrychluje a bude docházet k obměně na společensky potřebných místech mnohem častěji. Úcta ke stáří nesmí být zároveň brzdou rozvoje společnosti a tak je nutné nastavovat potřebné mechanismy.

Pavel Sehnal

Předseda Aliance pro budoucnost

Patriotem České republiky je každý člověk, který se nestará pouze o svoje zájmy a prospěch, ale dává své znalosti i zkušenosti ve prospěch zajištění společných veřejných věcí. Pokud si člověk váží svých spoluobčanů, měl by vnímat potřeby lidí seniorského věku, připravovat příležitosti pro mladou generaci a dbát na tvorbu pravidel soužití s cílem dosáhnout celospolečenského prospěchu.

JIŘÍ KUDLÁČEK

Člen předsednictva

Zajištění spokojenosti ve společnosti musí být odpracováno pověřenými lidmi, kteří přijmou politický mandát na všech stupních veřejné správy. Každý kdo tuto odpovědnost nevnímá jako závazek ke společnosti by tento mandát přijímat neměl. Občané aktem voleb vyjadřují důvěru, že pověřený člověk bude dbát jejich zájmu a zároveň odborně zajistí rozvoj a prosperitu České republiky.

NA VAŠEM NÁZORU NÁM ZÁLEŽÍ
PŘIDEJTE SE

SPOLUPRAcUJTE
S NÁMI

STAŇTE SE ČLENEM APB

PODÍLEJTE SE NA ROZVOJI APB

ODEBÍREJTE NEWSLETTER

SPOLUPRACUJTE S NÁMI

STAŇTE SE ČLENEM APB

PODÍLEJTE SE NA ROZVOJI APB

ODEBÍREJTE NEWSLETTER

NAŠE MĚSTA A OBCE

Zlínský kraj

Krajské město: Zlín

Počet obyvatel: 580 119

Rozloha: 3 963 km²

JIŘÍ KUDLÁČEK

Aliance pro budoucnost

OLOMOUCKÝ KRAJ

Krajské město: Olomouc

Počet obyvatel: 630 522

Rozloha: 5 271 km²

JIŘÍ KUDLÁČEK

Aliance pro budoucnost

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajské město: Brno

Počet obyvatel: 1 195 327

Rozloha: 7 187 km²

JIŘÍ KUDLÁČEK

Aliance pro budoucnost

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajské město: Ostrava

Počet obyvatel: 1 192 834

Rozloha: 5 426 km²

VLADIMÍR MACHCINÍK

Aliance pro budoucnost

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajské město: Pardubice

Počet obyvatel: 522 856

Rozloha: 4 519 km²

VLADIMÍR MACHCINÍK

Aliance pro budoucnost

KRAJ VYSOČINA

Krajské město: Jihlava

Počet obyvatel: 508 852

Rozloha: 6 795 km²

VLADIMÍR MACHCINÍK

Aliance pro budoucnost

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Krajské město: Hradec Králové

Počet obyvatel: 550 803

Rozloha: 4 759 km²

VLADIMÍR MACHCINÍK

Aliance pro budoucnost

LIBERECKÝ KRAJ

Krajské město: Liberec

Počet obyvatel: 442 476

Rozloha: 3 163 km²

MGR. JIŘÍ BÍLEK

Aliance pro budoucnost

ÚSTECKÝ KRAJ

Krajské město: Ústí nad Labem

Počet obyvatel: 817 004

Rozloha: 5 338 km²

MGR. JIŘÍ BÍLEK

Aliance pro budoucnost

KARLOVARSKÝ KRAJ

Krajské město: Karlovy Vary

Počet obyvatel: 293 311

Rozloha: 3 310 km²

MGR. JIŘÍ BÍLEK

Aliance pro budoucnost

PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské město: Plzeň

Počet obyvatel: 591 041

Rozloha: 7 648 km²

MGR. JIŘÍ BÍLEK

Aliance pro budoucnost

JIHOČESKÝ KRAJ

Krajské město: České Budějovice

Počet obyvatel: 643 551

Rozloha: 10 058 km²

JANA ŠTĚPÁNOVÁ

Aliance pro budoucnost

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Krajské město: Praha

Počet obyvatel: 1 397 997

Rozloha: 10 928 km²

JANA ŠTĚPÁNOVÁ

Aliance pro budoucnost

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Krajské město: Praha

Počet obyvatel: 1 335 084

Rozloha: 496 km²

LENKA VOJTÍŠKOVÁ

Aliance pro budoucnost

NAŠE MĚSTA A OBCE

Benešov

Beroun

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Čáslav

Černošice

Český Brod

Dobříš

Hořovice

Kladno

Kolín

Kralupy nad Vltavou

Kutná Hora

Lysá nad Labem

Mělník

Mladá Boleslav

Mnichovo Hradiště

Neratovice

Nymburk

Poděbrady

Příbram

Rakovník

Říčany

Sedlčany

Slaný

Vlašim

Votice

Praha

Bystřice nad Pernštejnem

Havlíčkův Brod

Humpolec

Chotěboř

Jihlava

Moravské Budějovice

Náměšť nad Oslavou

Nové Město na Moravě

Pacov

Pelhřimov

Světlá nad Sázavou

Telč

Třebíč

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Blatná

České Budějovice

Český Krumlov

Dačice

Jindřichův Hradec

Kaplice

Milevsko

Písek

Prachatice

Soběslav

Strakonice

Tábor

Trhové Sviny

Třeboň

Týn nad Vltavou

Vimperk

Vodňany

Blovice

Domažlice

Horažďovice

Horšovský Týn

Klatovy

Kralovice

Nepomuk

Nýřany

Plzeň

Přeštice

Rokycany

Stod

Stříbro

Sušice

Tachov

Cheb

Karlovy Vary

Kraslice

Mariánské Lázně

Ostrov

Sokolov

Bílina

Děčín

Chomutov

Kadaň

Litoměřice

Litvínov

Louny

Lovosice

Most

Podbořany

Roudnice nad Labem

Rumburk

Teplice

Ústí nad Labem

Varnsdorf

Žatec

Česká Lípa

Frýdlant

Jablonec nad Nisou

Jilemnice

Liberec

Nový Bor

Semily

Tanvald

Turnov

Železný Brod

Broumov

Dobruška

Dvůr Králové nad Labem

Hořice

Hradec Králové

Jaroměř

Jičín

Kostelec nad Orlicí

Náchod

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Rychnov nad Kněžnou

Trutnov

Vrchlabí

Česká Třebová

Hlinsko

Holice

Chrudim

Králíky

Lanškroun

Litomyšl

Moravská Třebová

Pardubice

Polička

Přelouč

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto

Žamberk

Blansko

Boskovice

Brno

Břeclav

Bučovice

Hodonín

Hustopeče

Ivančice

Kuřim

Kyjov

Mikulov

Moravský Krumlov

Pohořelice

Rosice

Slavkov u Brna

Šlapanice

Tišnov

Veselí nad Moravou

Vyškov

Znojmo

Židlochovice

Hranice

Jeseník

Konice

Lipník nad Bečvou

Litovel

Mohelnice

Olomouc

Prostějov

Přerov

Šternberk

Šumperk

Uničov

Zábřeh

Bystřice pod Hostýnem

Holešov

Kroměříž

Luhačovice

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí

Vizovice

Vsetín

Zlín

Bílovec

Bohumín

Bruntál

Český Těšín

Frenštát pod Radhoštěm

Frýdek-Místek

Frýdlant nad Ostravicí

Havířov

Hlučín

Jablunkov

Karviná

Kopřivnice

Kravaře

Krnov

Nový Jičín

Odry

Opava

Orlová

Ostrava

Rýmařov

Třinec

Vítkov

KONTAKT

Podpořte svou budoucnost

Číslo transparentního účtu APB:

vedený u FIO banka, a.s.

Číslo volebního transparentního účtu APB – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021:

vedený u FIO banka, a.s.

Přihlaste se k odběru novinek