fbpx
Šťastné
dětství
Moderní
vzdělání
Aktivní
život
Klidné
stáří
Šťastné
dětství
Moderní
vzdělání
Aktivní
život
Klidné
stáří

PAVEL SEHNAL SENÁTOR

Line

Podpořte nás

Line

Číslo volebního transparentního účtu APB – volby do Senátu PČR 2024:
2002894764 / 2010
vedený u FIO banka, a.s.
Pohyby na transparentním účtu zde.

PRACUJEME V TÝMU

Line

VIZE PRO BUDOUCNOST

1)Stabilita a odpovědnost státního rozpočtu České republiky

2)Stabilita důchodového systému

3)Konkurenceschopnost České republiky

4)Kontrola nad daňovým systémem v rámci České republiky

5)Úsporná státní správa s kontrolou výdajů na všech stupních

6)Spravedlivý mzdový systém pro občany České republiky

7)Podpora rozvoje malého a středního stavu

8)Zjednodušování legislativy České republiky

9)Kvalitní hospodářské vazby se zeměmi EU a dobré obchodní partnerství s ostatními

10)Stop komerčním zájmům, které poškozují majoritní část společnosti České republiky

JAK DOCÍLIT POKROKU
Každá situace, nebo stav věcí má řešení. Volič v České republice chce snižovat počet řečnících populistů, odstraňovat politiky velkých slibů a váží svoji důvěru, pokud přiděluje politický mandát. Cílem každého voliče je jeho oprávněný požadavek na zajištění či zvyšování životní úrovně a zajištění společně potřebných věcí co nejefektivněji a bez osobního prospěchu odpovědných.

Volba je jednoduchá, žádný politický subjekt v České republice prozatím neprokázal snahu maximálně šetřit na straně státu, nezatěžovat lidi a hospodářskou sféru množstvím daní, podporovat rozvoj podnikání mladých firem, zajistit stabilitu důchodového systému a odstranit nekontrolované hospodaření odborných ministerstev, kde se rodí jedna finanční kauza za druhou. Jsou vypisována výběrová řízení v nesouladu se zákonem o státních zakázkách a legislativa je pro svoji neprůhlednost stále více obcházena.

Na městech i krajích již delší dobu funguje systém kontroly přijímaného rozpočtu a jeho čerpání všemi politickými kluby jak koalice, tak opozice, což zaručuje korektní plánování i čerpání. Veřejné zakázky i provozní rozpočet jsou pod drobnohledem kontrolních orgánů několika stupňů.

Tento přístup a dohled na odborných ministerstvech chybí a je zneužíván. Zprávy občanských iniciativ i samotného NKÚ jsou ignorovány, protože policejní i soudní moc nemá dostatečnou svobodu. Státem zajišťovaná odpovědnost a produktivita směrem k investicím do železnic, dálnic či opravy silnic druhé a třetí třídy jsou oproti obcím na velmi nízké úrovni. Druhotná zadluženost silniční infrastruktury a majetku spravovaného státem je obrovská. Nádraží jsou špinavá, silnice v havarijním stavu a střední školy čekají na svůj rozvoj, protože krajské rozpočty jsou poddimenzovány.

APB neslibuje. Situace vyžaduje zpracovat, analýzu skutečného stavu věcí a začít jednat, nastavit otevřeně pravidla a zvolit směr postupné ekonomické nápravy. Nic není a nebude hned.

Rozdíl mezi těmi, kteří kvalitně plánují a postupně budují a těmi, co neustále kupují hlasy voličů za nesplnitelné sliby při drancování státního rozpočtu bude v budoucnu ovlivňovat nás všechny.

Za sliby si nikdo nic nekoupí, je třeba zajistit skutečnou prosperitu.

Pracujeme v týmu
Současný svět hospodářství i politiky vyžaduje společenské garanty, vůdčí osobnosti, lídry či významné osobnosti. Neznamená to však, že tito lidé mají stejné názory, postoje nebo stejné metody řízení hospodářských nebo politických procesů. Postavení lídrů USA, Číny nebo Ruska je nepochybně různé.

Většina těchto lidí vystupuje samostatně, je zvyklá nést odpovědnost, ale každý z nich potřebuje ke své práci a naplnění svých představ sehraný tým spolupracovníků. Tým, který rozumí organizaci složitých věcí, ale to je dnes v řadě politických stran problém.

APB stanovuje pro své působení ve prospěch občanů České republiky řadu zásad, které se opírají o základní názorové pilíře.

1)APB staví prosperitu společnosti na kvalitně odváděné práci a kooperaci s ostatními státy EU.

2)APB bere politický mandát na všech stupních jako vyjádření důvěry občana.

3)APB odmítá ideologie. Důležitý je demokratický společenský dialog, společenská i hospodářská prosperita.

4)APB kritizuje a odmítá další rozvoj byrokracie. Pravidla soužití musí být jednodušší, srozumitelná a přehledná.

5)APB prosazuje společenskou solidaritu, odmítá zneužívání dominantního postavení finančních a hospodářských monopolů.

6)APB odmítá hájit zájmy vybraných skupin. Cílem naší strany je rozvoj celé společnosti.

7)APB prosazuje zvyšování kompetencí samospráv. Rozvoj území zajišťují města a obce.

8)APB ví, že prací jen uvnitř naší země nejsme schopni naplnit náš potenciál. Naší prosperitu zajistíme jen ve spolupráci s okolním světem a hlavně se státy EU.

9)APB staví svoji společenskou nabídku na znalostech historie. Kdo nezná svoji historii, doplácí na opakování chyb. Bídu, hlad, nemoci, válečné konflikty, chudobu už mladé generace nepamatují, ale musíme tyto hrozby brát vážně.

10)APB bude vždy vystupovat s úctou ke stáří, ale zároveň bude vždy dávat prostor mladé generaci k realizaci jejich nápadů a využití jejich znalostí . Mezigenerační dialog musí být prioritou politických subjektů.

APB je postavena na principu týmově odváděné práce, myšlenkové kreativitě a schopnosti zajišťovat vytyčené cíle. Každý člen, který se stane podporovatelem strany, členem strany nebo členem se svěřenou odpovědností, zastává stanovené principy, dodržuje stanovené týmové zásady a podřizuje své konání úkolům stanovených vedením strany na všech úrovních.

JSME TÝM, JAKO TÝM VYSTUPUJEME A JAKO TÝM KONÁME.

Naše zásady

1)APB – moderní strana ekonomické prosperity
Bohatství jednotlivce i společnosti vychází z hodnotové ekonomiky, která prosperuje.
Prosperita je výsledkem kreativity, vůle a pracovního úsilí.
Jsme stranou těchto zásad i myšlení. Jsme patrioty České republiky a dobrými partnery států Evropské unie.

2)APB – zastoupení občanů a garant vstřícnosti veřejné správy
Veřejný činitel – politik obdržel svůj mandát zastupovat občany, jejich potřeby a zájmy, jako výraz důvěry. Občan má právo požadovat kontrolu této činnosti, má nárok na své zastupování a má právo podávat návrhy, které zajišťují jeho životní úroveň. Každá společnost však funguje jen tehdy, pokud jsou dodržována společně dohodnutá pravidla a to je odpovědností všech stran společenské smlouvy i za cenu, že nebudou zohledněna některá přání jednotlivců.

3)APB – strana rozumných řešení bez plnění ideologických dogmat
Ideologie vždy vyjadřovaly a vyjadřují vůli převzít moc a to i silou. Tento aspekt dokládá neúctu k demokratickému vedení společnosti s respektem k politickému názorovému spektru všech společenských skupin. Netolerantní způsoby společnost rozdělují a je tak vytvářen celospolečenský nesoulad, který je brzdou hospodářského rozvoje. Levice a pravice jsou dnes přežitek.

4)APB – vždy zajišťuje a hájí ochranu práv občana
Pravidla společného soužití nejen v České republice, ale také v Evropské unii, jsou dnes právně nesrozumitelná, zbytečně rozsáhlá a značně nepřehledná. Život a jeho možné varianty nelze nikdy dokonale popsat. Základem tvorby pravidel bylo ve svém základu právo Římské, které bylo postaveno především na jasných principech a z těch byl v každé situaci vyvozen rozsudek. Je nutné se k tomuto principu vracet zjednodušováním přijímaných zákonů a bojovat proti známému heslu byrokratického právního stavu: „ Vaše starosti, naše radosti.“

5)APB – podporuje společenskou odpovědnost směřující k dobrovolné solidaritě
Společnost musí bohatnout jako celek, zajišťovat spravedlivé ocenění práce a bránit zneužívání ekonomické síly nebo monopolního postavení hospodářských i politických subjektů. Tyto problémy lze odstranit využitím spravedlivé solidarity.

6)APB – předkládá společensky potřebné cíle s přínosem pro občany a společnost
Žádná strana ani hnutí by neměly být nikdy zakládány za účelem obohacení nebo zastupování úzké skupiny lidí, ale vždy za účelem vytýčení, prosazení a realizace cílů, které zvyšují životní úroveň celé společnosti. Každý občan je součástí našeho společenství a politické subjekty musí vytvářet podmínky pro růst a prosperitu celé společnosti.

7)APB – preferuje řízení státu na základě potřeb obcí a měst
Plocha celé České republiky je pokryta katastrálním územím obcí a měst. Správa, rozvoj i řízení těchto území vychází z práce samospráv. Bohužel státní úřady, které nechápou svoji roli, tuto činnost brzdí pod tlakem centrálních orgánů vládnoucích politických subjektů, které v návrzích legislativy kompetence samospráv omezují. Nadřazené činnosti, řízené především ministerstvy, pak získávají mnohem vyšší finanční prostředky, než vyžaduje správa, rozvoj a údržba majetku obcí, ve kterých každý občan žije.

8)APB – prosazuje mezinárodní spolupráci a kooperaci
Evropská unie je řízena složitými mechanismy, které ne vždy reflektují možnosti, potřeby nebo zájmy států nebo jednotlivých oblastí. Jedná se především o energetiku, environmentální oblast, migrační politiku nebo obrannou politiku. Případný nesoulad není podkladem pro ukončení spolupráce s ostatními státy unie, ale podnětem pro hledání potřebného přijatelného řešení. Vyjednávat tato řešení je úkolem naší strany.

9)APB – Budoucnost je potřeba tvořit na základě znalosti historie
Prosazování zájmů jednotlivých států vždy v historii vytvářelo podmínky k rozvoji mocenských prostředků a bylo podstatou válečných konfliktů. I dnes se prosazují zájmy komerční a způsobují snižování životní úrovně společnosti. Za celou historii nedokázaly finančně ekonomické kruhy spolu s politickými reprezentacemi rozvinutých zemí zásadně zvýšit kvalitu života rozvojových zemí a v současné době tak nečiní ani v Evropě. Je nutné jednat.

10)APB – prosazuje úctu ke stáří a příležitosti pro mladé
Současný individualismus boří historicky ověřené potřebné vztahy. Senioři jsou generací, která vychovala tu současnou a vytvořila stávající životní úroveň pro dnešní aktivní generaci. Zasluhují si ochranu, péči a úctu. Dnešní společnost však také zrychluje a bude docházet k obměně na společensky potřebných místech mnohem častěji. Úcta ke stáří nesmí být zároveň brzdou rozvoje společnosti a tak je nutné nastavovat potřebné mechanismy.

PAVEL SEHNAL

PAVEL SEHNAL

Předseda Aliance pro budoucnost

Line

Patriotem České republiky je každý člověk, který se nestará pouze o svoje zájmy a prospěch, ale dává své znalosti i zkušenosti ve prospěch zajištění společných veřejných věcí. Pokud si člověk váží svých spoluobčanů, měl by vnímat potřeby lidí seniorského věku, připravovat příležitosti pro mladou generaci a dbát na tvorbu pravidel soužití s cílem dosáhnout celospolečenského prospěchu.

PAVEL SEHNAL

PAVEL SEHNAL

Předseda Aliance pro budoucnost

Line

Patriotem České republiky je každý člověk, který se nestará pouze o svoje zájmy a prospěch, ale dává své znalosti i zkušenosti ve prospěch zajištění společných veřejných věcí. Pokud si člověk váží svých spoluobčanů, měl by vnímat potřeby lidí seniorského věku, připravovat příležitosti pro mladou generaci a dbát na tvorbu pravidel soužití s cílem dosáhnout celospolečenského prospěchu.

JIŘÍ KUDLÁČEK

JIŘÍ KUDLÁČEK

Člen předsednictva

Line

Zajištění spokojenosti ve společnosti musí být odpracováno pověřenými lidmi, kteří přijmou politický mandát na všech stupních veřejné správy. Každý kdo tuto odpovědnost nevnímá jako závazek ke společnosti by tento mandát přijímat neměl. Občané aktem voleb vyjadřují důvěru, že pověřený člověk bude dbát jejich zájmu a zároveň odborně zajistí rozvoj a prosperitu České republiky.

NA VAŠEM NÁZORU NÁM ZÁLEŽÍ
PŘIDEJTE SE

Line

Spolupracujte s námi
Podílejte se na rozvoji APB
Staňte se členem APB
Odebírejte newsletter

Staňte se členem APB

NAŠE MĚSTA A OBCE

Line

Hlavní město Praha

Krajské město: Praha

Počet obyvatel: 1 335 084

Rozloha: 496 km2

Jana Štěpánová

Aliance pro budoucnost

734 510 844

office@aliance.cz

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

Praha

Pavel Sehnal

Havířský 1059

724 221 281

sehnal@vysocina.cz

KONTAKT

Line

Emailoffice@aliance.cz

Telefon724 737 736

Podpořte svou budoucnost

Číslo transparentního účtu APB:
2301247874 / 2010
vedený u FIO banka, a.s.

Číslo volebního transparentního účtu APB – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021:
2801915023 / 2010
vedený u FIO banka, a.s.

FacebookTwitterInstagramYouTube